ලිට්රෝ ගෑස් ආයතනික අනුග්රාමහක ලෙස SLIM සමග අත්වැල් බැඳ ගනී. Featured

Published in සමූහ සමාගම්

මෙරට විශාලතම ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් ගෑස් (LPG) ආනයනකරු මෙන්ම වෙළඳපල ප්රමමුඛයා ද වන ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමල ශ්රීර ලාංකේය අලෙවිකරුවන්ගේ ප්ර මුඛතම සංවිධානයවන ශ්රීත ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනයේ (SLIM) ආයතනික අනුග්රාකහක ලෙස පසුගියදා සම්බන්ධ වියග ඊට අදාළ ගිවිසුම ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේත්ල ස්ලිම් ආයතනයේත් ජ්යොෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර හුවමාරු විණිග

ලිට්රෝ ගෑස් සහ ස්ලිම් අතර ඇතිකර ගත් මෙම සබඳතාව හේතුවෙන් සන්නාම විශිෂ්ටතා සම්මානල එෆී සම්මාන, ජනතා සම්මාන, NASCO, මාකටිං රොක්ස් සහ ගමට මාකටිං ආදී ජාතික මට්ටමේ උළෙල රැසකදී අත්වැල් බැඳ ගනිමින් අලෙවිකරණ ක්ෂේත්රක්‍යේ නව මානයන් සොයා යාමට හැකිවනු ඇති බව ලිට්රෝ සමාගමේ විශ්වාසයයිග

'ශ්රීො ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනය සමග ඇතිකර ගත් මෙම නව සබඳතාව හරහා, මෙරට අලෙවිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ කොටස්කරුවෙකු බවට පත් වීමට ලැබීම පිළිබඳ අප ඉතා සතුටු වනවා. රට පුරා අපගේ විකුණුම් සහ අලෙවිකරණ වැඩසටහන් තවදුරටත් ප්රටවර්ධනය කිරීමටත්ල අපගේ සන්නාමයන් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමටත්ල මෙරට තුළ සවිමත් සමාජ ගොඩනැගීමටත් අප බලාපොරොත්තු වනවා.' ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමේ විකුණුම් සහ අලෙවිකරණ අධ්යරක්ෂ චමින්ද එදිරිවික්ර ම මහතා සඳහන් කළේය.

ශිෂ්යේයන්ගේ සහ මෙරට දිනෙන් දින වෙනස්වන ශාස්ත්රීිය අවශ්යංතාවන්ට අනුකුලවන ලෙස අධ්යා්පනික සුදුසුකම් ලබා දීම සඳහා ආරම්භයේ පටන්ම කටයුතු කළ ස්ලිම් ආයතනයල මෙරට අලෙවිකරණ ක්ෂේත්රලය නගා සිටුවීම සඳහා සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ස්ලිම් ආයතනය විවිධ අංශ ඔස්සේ වසරක් පාසා බිහි කරන සුදුසුකම් ලත් අලෙවිකරුවන්ගේ සංඛ්යාසව 4000 ක් පමණ වේ.

1970 වසරේදී ආරම්භ කෙරුණු ස්ලිම් ආයතනයල අලෙවිකරණය පිළිබඳ මෙරට ජාතික ආයතනය ලෙස 1980 වසරේදී පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් තහවුරු කෙරිණි. ලාභය අරමුණු කර නොගත් සංවිධානයක් ලෙස ක්රිපයාත්මකවන ස්ලිම් ආයතනයල අලෙවිකරණ පාඨමාලාල ජාතික මට්ටමේ උළෙල සහ ව්යා්පෘති සංවිධානය කරමින් මෙරට අලෙවිකරණ ක්ෂේත්රියේ උන්නතිය වෙනුවෙන් අසමසම කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. කළමනාකරණ කවුන්සිලයක් සහ සභාපතිවරයෙකු මූලිකත්වය දරන විධායක කමිටුවක් මගින් පාලනයවන ස්ලිම් ආයතනය සඳහා විවිධ ක්ෂේත්රයවල වෘත්තීයවේදීන් රැසක් සිය ගෞරවනීය සේවය ලබා දෙති.