රූපලාව්න්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යාවසායක ව්‍යවසායිකාවන් සදහා අන්තර් ජාතික මට්ටමේ තරගාවලියක් ශ්‍රී ලංකාවේ Featured

Published in ජීවන ශෛලීන්

රූපලාවන්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නියලි සිටින ශ්රි ලාංකික ව්යවසායක ව්ය වසායිකාවන් සදහා අන්තර්ජාතික මට්ටමේ තරගාවලියක් මගින් ඔවුන් ඇගයීම හා ඉන්පසුව ඹවුන් අන්තර් ජාතික තරගාවලියක් වෙත යොමු කිරීම සදහාවන ගෝල්ඩන් පර්ම් 2016(ඨදකාැබ ත්‍ක්පැ ්අ්රා 2016) උළෙල 04 වතාවටත් මෙවරත් සංවිධානය කර ඇතග

ජාතික ව්ය්වසාය සංවර්ධන අධිකාරිය හා ආසියා පැසිපික් හෙයා ඇන්ඩ් කොස්මැටික්ස් සංගමය සමග ඒකාබද්ධව ක්රිංයාත්මක කරන මෙම තරගාවලිය මනාලියන් මෙකප් කිරීම ල කොන්ඩා සැකසීම හා වර්ණ ගැන්වීම ල මනාලියන් හැඩ ගැන්වීමලසැදෑ ගමන් සදහා ඇදුම් හා නිය අලංකරණය යන අංශ 05 යටතේ පැවැත්වෙන අතර මෙම තරගාවලියේ අවසන් තරගය 2016 නොවැම්බර් මස 22 වන දින මහරගම තරුණ සේවා සභාවේදී පැවැත්වේ.