කොමර්ෂල් බැංකුවේ ඉතාලියේ පේ‍්‍රෂණ සමාගම වෙරෝනා නගරයට නව නියෝ්ජිතයෙකු පත් කරයි Featured

Thursday, 08 June 2017 00:00 Written by  Published in මූල්‍ය Read 164 times
සේයාරුවෙන් දැක්වෙන්නේ රෙන්ගනාදන් මහතා (දකුණේ සිට දෙවැන්නා) ඉතාලියේ වෙරෝනා හි, නව නියෝජිත කාර්යාලය ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවේදී පළමු ගනුදෙනුකරුවා පිළිගත් ආකාරයයි. සේයාරුවෙන් දැක්වෙන්නේ රෙන්ගනාදන් මහතා (දකුණේ සිට දෙවැන්නා) ඉතාලියේ වෙරෝනා හි, නව නියෝජිත කාර්යාලය ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවේදී පළමු ගනුදෙනුකරුවා පිළිගත් ආකාරයයි.

කොමර්ෂල් බැංකුවට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුබද්ධ ඉතාලියේ ක‍්‍රියාත්මක වන මුදල් පේ‍්‍රෂණ සමාගම වන Commex Sri Lanka S.R.L., විසින් වෙරෝනා නගරයේ බලයලත් නියෝජිතයා ලෙසින් Via Valeggio හි එයා කනෙක්ට් ට‍්‍රැවල්ස් ඇන්ඞ් ටුවර්ස් සමාගම පත්කර ඇත. මුදල් පේ‍්‍රෂණ සේවාවන් ක‍්‍රියාක්මක කිරීම සඳහා ඉතාලියේ සමාගමක් ආරම්භ කළ පළමු ශ‍්‍රී ලාංකේය බැංකුව කොමර්ෂල් බැංකුවයි. කොමර්ෂල් බැංකුවේ ප‍්‍රධාන මෙහෙයුම් නිළධාරී එස්. රෙන්ගනාදන් මහතා සහ ඩිජිටල් බැංකුකරණ අංශයේ ප‍්‍රධානී, ප‍්‍රදීප් බන්දුවංශ මහතා වෙරෝනා හි, නියෝජිත සේවා කාර්යාලය ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට පසුගියදා සහභාගී විය.

Last modified on Tuesday, 27 June 2017 14:11