සම්පත් බැංකුවේ පිටකෝට්ටේ ශාඛාව නව නිවහනකට

Monday, 12 June 2017 00:00 Written by  Published in මූල්‍ය Read 155 times

Tuesday, 6th June 2017 – COLOMBO සිය පාරිභෝගිකයින්ට සලසන බැංකු සේවා තවත් පහසුවෙන් සහ කාර්යක්ෂමව ඉටුකරදීමේ අරමුණින් සම්පත් බැංකුවේ පිටකෝට්ටේ ශාඛාව, නව නිවහනට පසුගියදා පිවිසුනි.

මීට ඉහතදී පිටකෝට්ටේල කෝට්ටේ පාරේල අංකග 463ල දරන ස්ථානයේ පිහිටි සම්පත් බැංකු පිටකෝට්ටේ ශාබාව දැන් අංකග 128ල පාගොඩ පාරල පිටකෝට්ටේ යන නව ස්ථානයේ ඔබ වෙනුවෙන් සුපුරුදු සේවා තවත් පහසුවෙන් ඉටුකරදීමට සූදානමින් සිටියි. වඩාත් ඉඩ පහසුකම් සහ අති නවීනතම බැංකු සේවා සපිරි සිය නව නිවහනට පැමිණ බැංකුකරණයේ නව්‍ය අත්දැකීම් අත්විඳින ලෙස පිටකෝට්ටේ සම්පත් බැංකු ශාඛාව සිය ගනුදෙනුකාර භවතුන්ට ඇරයුම් කර සිටී.

Last modified on Tuesday, 27 June 2017 14:51